Koronakysely: Hyvinvointi vaakalaudalla, kaksi kolmesta lopetti opiskelijaruoan syömisen

Opiskelumotivaation heikentyminen, mielialan lasku, stressaantuminen ja vaikeus saada tehtävistä kiinni. Muun muassa nämä seikat nousivat esiin TREY:n tekemässä koronakyselyssä.

Teksti: Toimitus

Huhti-toukokuussa järjestetty Tampereen ylioppilaskunnan koronakysely keräsi 1313 vastausta ja oli jatkoa edelliselle vuoden 2020 syyskuussa järjestetylle kyselylle. Kyselyillä on kerätty tietoa muun muassa etäopiskelun sujumisesta ja koronan vaikutuksesta opiskelijoiden hyvinvointiin.

Kyselyssä tiedusteltiin myös opiskelijoiden asenteita yliopiston koronatoimia kohtaan. Toimet saivat opiskelijoilta ymmärrystä, sillä selkeä enemmistö eli 61 prosenttia vastaajista piti yliopiston toimia sopivina. Liian tiukkoina niitä piti 24 prosenttia.

Vastausten perusteella korona on vaikuttanut opiskelijoiden hyvinvointiin merkittävästi. Yli 70 prosenttia vastaajista katsoi oman hyvinvointinsa heikentyneen. Monivalintakysymyksessä yleisimpiä vastausvaihtoehtoja olivat vaikeudet saada kiinni tehtävistä, mielialan lasku, huonontunut opiskelumotivaatio, stressi ja keskittymiskyvyn heikkeneminen.

Kyselyssä selvitettiin myös yliopiston tilarajoitusten vaikutusta, Kaksi kolmasosaa vastaajista piti rajoitusten vaikutuksia opiskeluun negatiivisina, saman suuruinen osuus koki tilarajoitusten vaikuttaneen heikentävästi myös heidän hyvinvointiinsa.

Yksi kulkurajoitusten kohdalla esiin nousseista seikoista oli yksinäisyys. Jopa 60 prosenttia vastaajista koki, että yliopiston tilojen käyttörajoitukset ovat aiheuttaneet heille melko- tai hyvin paljon yksinäisyyttä.

Avovastausten kohdalla esiin nousivat muun muassa kampusten asema opiskelun rutiinien rakentamisessa ja kirjaston aukiolon merkitys.

Ruokailun puute iso miinus

Yksi kyselyn esiin tuoma suuri muutos koski ruokailua. Ennen pandemiaa vastaajista puolet kävi opiskelijaravintolassa syömässä useammin kuin neljä kertaa viikossa. Kuitenkin kaksi kolmasosaa vastaajista kertoi, että ei ole pandemian aikana käynyt opiskelijaravintoloissa ollenkaan tai harvemmin kuin kerran kuussa. Vastausvaihtoehto sisälsi myös take away -ruoan noutamisen. Opiskelijaravintoloista ainakin Juvenes on pyrkinyt tarjoamaan mukaan noudettavia annoksia koko pandemian ajan.

Vastausten perusteella ruokailua pidetään merkittävästi hyvinvointiin vaikuttavana tekijänä. Jopa 64 prosenttia vastaajista piti opiskelijahintaisen ruokailun vaikutusta hyvinvointiinsa tärkeänä; näistä 29 prosenttia erittäin tärkeänä. Kyselyn mukaan opiskelijaruokailun puute aiheuttaa epäterveellisempää syömistä ja huonontaa opiskelijoiden taloudellista tilannetta.

Etäopiskelu ei sovi valtaosalle

Etäopintojen järjestäminen sai kyselyssä paljon risuja. Lähes puolet vastaajista koki, että etäopinnoilla on negatiivisia vaikutuksia opintojen edistymiseen. Etäopiskelua koskevissa monivalintakohdissa yleisimmiksi valinnoiksi nousivat vaihtoehdot ”En koe opintojani mielekkääksi”, ”En tiedä, mitä minulta odotetaan opinnoissani” ja ”En löydä tukea etäopiskeluun”.

Noin kolmasosa vastaajista kertoi opintojensa hidastuneen etäopetuksen aina, mutta myös noin 18 prosenttia kertoi, että heidän opintopistekertymänsä on suurempi kuin ennen etäopetusta. Suunnilleen vastaava osa opiskelijoista koki opintonsa mielekkäämmiksi etä- kuin lähiopetuksessa. Noin neljäsosa vastaajista koki myös, että opiskelun ja työn yhdistäminen on etäopetuksen myötä helpottunut.

Vastaava tilanne heijastuu siihen, millaista tukea opiskelijat kokevat saaneensa opetushenkilökunnalta. Noin kolmasosa koki saavansa tukea ja toinen kolmasosa koki, että ei ole saanut tukea. Tukea saavien osuus oli kuitenkin laskenut syksyn koronakyselystä 15 prosenttiyksiköllä. Kyselyn tekijät toteavatkin, että pandemian pitkittyminen vaikuttaa myös opetushenkilökunnan jaksamiseen ja resursseihin.

Keväään 2021 koronakyselyn raportti kokonaisuudessan löytyy täältä (pdf).

Päivitetty 22.6. kello 17.08: Lisätty linkki TREY:n raporttiin.