Suviuunon selviytymisopas, eli mitä sinun kannattaa tietää kesätöissä

Työelämässä kannattaa pitää huoli omista oikeuksistaan. Visiiri keräsi yhteen lyhyen työelämän oppimäärän.

Teksti: Hanna Eskelinen

Kuvitus: Pauliina Lindell

Miten työsopimuksen voi tehdä ja mitä tietoja siinä pitää olla?

Työsopimuksen voi tehdä suullisesti, sähköisesti tai kirjallisesti. Kirjallisen työsopimuksen etuna on se, että riitatilanteissa on helppo todistaa, mitä on sovittu.
Työsopimuksessa pitää löytyä sopimusosapuolien yhteystietojen lisäksi vähintään tieto työteon alkamispäivästä ja koeajan pituus. Lisäksi työsopimukseen pitää olla merkitty työaika (yleisimmin ilmoitetaan työtunnit viikossa tai kuukaudessa), työsuhteeseen sovellettava työehtosopimus sekä palkan määrä ja palkanmaksukausi.

Sopimuksesta pitää myös ilmetä vuosiloman määräytyminen ja irtisanomisaika. Jos työsuhde on määräaikainen, niin on sopimukseen kirjattava määräaikaisuuden loppupäivämäärä.

Työsopimukseen ei saa kirjata sellaisia ehtoja, jotka ovat työlainsäädännön kanssa ristiriidassa.

Mitä teen, jos työnantaja ei toimita minulle työsopimusta?

Jos työsopimusta ei ole tehty kirjallisesti, työnantajan täytyy silti antaa työntekijälle kirjallinen selvitys työehdoista. Se on annettava kuukauden kuluttua työsuhteen alusta. Jos työnantaja ei anna työsopimusta tai selvitystä työehdoista, rikkoo työnantaja työsopimuslakia. Asiasta voi olla yhteydessä aluehallintaviraston työsuojeluun.

Mikä on koeaika ja kuinka pitkä se on?

Koeajan aikana molemmat työsuhteen osapuolet voivat purkaa työsuhteen yksipuolisesti ja ilman irtisanomisaikaa. Työsopimuksen purku ei saa kuitenkaan tehdä syrjivillä tai epäasiallisilla perusteilla.

Koeajan pituus voi olla maksimissaan kuusi kuukautta, mutta määräaikaisessa työsuhteessa koeaika voi olla enintään puolet työsuhteen kestosta. Eli esimerkiksi kolmen kuukauden määräaikaisessa työsuhteessa koeajan enimmäispituus on puolitoista kuukautta.

Joutuuko ylitöitä tekemään aina kun työnantaja käskee?

Tyypillisimmin ylitöihin vaaditaan aina työntekijän lupa, eikä ylitöihin ole pakko suostua. Tyypillisesti ylityöllä tarkoitetaan työtä, joka ylittää päivittäisen kahdeksan työtunnin tai viikoittaisen 40 työtunnin rajan.

Ylitöistä on maksettava korotettua palkkaa tai ne voidaan vaihtaa myös yhteisellä sopimuksella vapaiksi. Tehdyt ylityötunnit kannattaa kirjata ylös ja tarkastaa palkkalaskelmasta, että on saanut niistä korvauksen.

Mitä tehdä, jos joudun tekemään jatkuvasti töitä työajan jälkeenkin, esimerkiksi siivoamaan työpaikan tilat tai laskemaan kassan?

Työantaja ei voi velvoittaa tekemään palkatonta työtä tai jäämään työpaikalle työvuoron jälkeen. Vaikka työelämässä kannattaa joskus joustaa, ei kannata suostua tekemään työtehtäviä ilman asiaankuuluvaa korvausta.

Mitä teen, jos sairastun ja saanko silti palkkaa? Pitääkö sairastumisesta olla todistus?

Sairausajalta on oikeus saada palkkaa, mutta käytännöt riippuvat kulloinkin noudatettavasta työehtosopimuksesta. Esimerkiksi joissain työehtosopimuksissa alle kuukauden töissä ollut työntekijä saa sairausajalta vain puolta palkkaa. Ilmoita sairastumisesta heti työnantajalle. Yleensä työnantaja vaatii sairaslomatodistuksen, jonka saat menemällä lääkäriin. Työnantaja ei voi kieltää jäämästä sairauslomalle, vaan työkyvyn määrittelee lääkäri.

Minkä verran saan pitää taukoja työpäivän aikana?

Yli kuuden tunnin työvuorossa on oltava vähintään puolen tunnin ruokatauko. Yleensä ruokatauko on palkatonta aikaa, eli kahdeksan tunnin työvuorosta palkkaa maksetaan seitsemältä ja puolelta tunnilta. Jos töistä ei saa poistua ruokatauon ajaksi, on tauko laskettava työaikaan.

Alle kuuden tunnin työvuorossa työntekijällä on yleensä oikeus vähintään 10–15 minuutin kahvitaukoon. Kahvitauko on yleensä palkallista.

Tauoilla on tärkeä merkitys palautumiseen ja työhyvinvointiin, joten tauoista kannattaa pitää kiinni.

Voiko työnantaja muuttaa jo sovittuja työvuoroja? Voiko esimerkiksi jäätelökioskin laittaa sadepäivänä kiinni ja lähettää työntekijän kotiin?

Työvuorolistaan merkittyjä vuoroja ei saa muuttaa ilman työntekijän lupaa: työaikaa ei saa lyhentää tai pidentää tai työvuoroa perua ilman työntekijän hyväksyntää.

Työntekijä voi vaatia työvuorolistaan merkityistä vuoroista palkan, jos työnantaja peruu vuoron. Työvuorot pitää ilmoittaa työntekijälle vähintään viikkoa etukäteen.

Millä perusteilla minut voi irtisanoa?

Työntekijän irtisanomisen perusteen pitää olla painava ja asiallinen. Työntekijän voi irtisanoa taloudellisin ja tuotannollisin perustein, jos yrityksen taloustilanne on heikko. Irtisanominen voi johtua myös työntekijän toiminnasta, esimerkiksi työsopimuksen rikkomisesta tai työtehtävien laiminlyönnistä. Ennen irtisanomista työnantajan pitää antaa kuitenkin työntekijälle varoitus ja näin mahdollisuus petrata.

Irtisanomisen peruste ei saa olla syrjivä, eli esimerkiksi poliittinen, uskonnollinen tai yhteiskunnalliseen toimintaan liittyvä. Myöskään osallistuminen lakkoon tai muihin työtaistelutoimiin ei ole oikeus irtisanoa työntekijää. Työntekijän raskauden, sairastumisen tai perhevapaan pitämisen vuoksi irtisanominen on laitonta.

Kuinka pitkä on irtisanomisaika?

Irtisanomisaika on kirjattava työsopimukseen ja se vaihtelee sen perusteella, tekeekö irtisanomisen työntekijä vai työnantaja. Irtisanomisaika on minimissään 14 vuorokautta.

Työsopimus on voimassa myös irtisanomisajan, eli työnantajan on maksettava palkkaa myös irtisanomisajalta, ja työntekijän on tehtävä töitä, ellei työvelvoitteesta erikseen vapauteta.

Artikkelin pohjana on käytetty STTK:n Työelämään.fi-nettisivuja, Työsuojeluhallinon nettisivuja ja SAK:n Työelämän pelisäännöt -nettisivuja.