Mitä meille luvataan? Visiiri selvitti, kuinka opiskelijoita kosiskellaan kuntavaaleissa

Kuntavaalit siirrettiin koronan vuoksi huhtikuusta kesäkuuhun. Monen puolueen vaaliohjelmassa korostuu Tampereen asema opiskelukaupunkina. Mitä puolueet haluavat tarjota meille?

Teksti: Silja-Riikka Seppälä

Kuvitus: Pauliina Lindell

Mistä kuntavaaleissa äänestetään? Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien ja kaupunkien valtuustoihin, jotka puolestaan vastaavat kunnan palvelujen järjestämisestä, tuottamisesta ja kehittämisestä.Valtuustossa sivistys- ja kulttuurilautakunta päättää varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta ja perusopetuksesta.

Elinvoima- ja osaamislautakunnan tehtävänä on järjestää toisen asteen koulutus, ammatillinen aikuiskoulutus sekä hyväksyä esimerkiksi lukiokoulutuksen opetussuunnitelma. Tampere on koti monelle opiskelijalle. Opiskelijan näkökulmasta olennaisia kunnallistasolla järjestettäviä asioita ovat tietenkin opiskelu, mutta sen lisäksi esimerkiksi asuminen, työllistyminen, julkinen liikenne, terveys, kulttuuri ja tapahtumat sekä harrastusmahdollisuudet. Aika paljon asioita!

Asuntoja, aloituspaikkoja, esteettömyyttä, töitä…

Mitä eri puolueiden kuntavaaliohjelmat sitten lupaavat tamperelaiselle opiskelijalle? Tällä hetkellä kaupunginvaltuuston suurin puolue on sosiaalidemokraatit. Tampereen demarien kuntavaaliohjelmassa koulutuksesta nostetaan yleisesti kaupungin ja eri oppilaitosten yhteistyön tiivistäminen. Ohjelmassa mainitaan, että korkeakoulut ovat Tampereen vetovoiman kehittämisen kannalta keskeisessä asemassa. ”Kaupungin ja yliopiston vankkaa yhteistyötä opetuksessa ja tutkimuksessa on edelleen lisättävä”, ohjelmassa todetaan.

Ohjelmassa nostetaan esiin myös se, että Tampereella tulee huolehtia siitä, että opiskelijoille on riittävästi opiskelija-asuntoja. Demarit mainitsevat myös, että vaikka Tampereen on pidettävä kiinni asemastaan houkuttelevana opiskelukaupunkina, on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota myös siihen, että valmistuneet jäävät asumaan Tampereelle. ”Tarvitsemme osaamista ja elinvoimaa kouluttamistamme ihmisistä”, kirjoitetaan sosiaalidemokraattien vaaliohjelmassa.

Yksittäisistä koulutusaloista demarit nostavat esiin taide- ja kulttuurialan koulutuksen, jonka resurssit he lupaavat turvaavansa niin koulussa kuin ammatillisessa koulutuksessa. Myös opiskelijoiden arjen viihtyvyyden kehittämiseen etsitään konkreettisia ratkaisuja.

”Monipuolinen tekeminen koulujen lähellä lisää viihtyvyyttä”, toteaa demarien kuntavaaliehdokas Jenny Vaara.

”Tampereella korkeakoulutus on olennainen asia, koska pelkästään korkeakouluopiskelijoita on 35 000. Tarvitaan panostuksia kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon ja mielenterveyspalveluiden saatavuuteen. Tutkittua tietoa ja koulutusosaamista tulee hyödyntää kaupungin kehittämisessä. Kaupungin tulisi tarjota opiskelijoille projekti-, harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja kaikilla aloilla”, Vaara sanoo.

”Tarvitaan panostuksia kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon ja mielenterveyspalveluiden saatavuuteen.”

SDP:n kuntavaaliehdokas Jenny Vaara

Tampereen kokoomus kertoo kuntavaaliohjelmassaan, että ”tulevaisuuden Tampereen on oltava ennen kaikkea opiskeluun, yrittämiseen ja työntekoon kannustava viihtyisä ja turvallinen kaupunki”.

Vaaliohjelman alkuun on omistettu koulutukselle kokonaiset neljä sivua varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. Työelämäyhteydet ja yrittäjyys nousevat keskiöön.

Korkea-asteen koulutusta koskevat tavoitteet on jaettu neljään kärkeen. Ensimmäiseksi koulutuksen halutaan vastaavan työelämän tarpeita. Toiseksi kokoomus haluaa luoda Tampereen seudulle opiskelijoita kiinnostavia työpaikkoja. Kolmantena painotetaan osaamisen keskittämistä ja neljäntenä halutaan toteuttaa koulutusta ”uusin, innovatiivisin toimintatavoin”.

Kokoomus mainitsee ohjelmassaan myös haluavansa Tampereesta Suomen halutuimman opiskelukaupungin. Kaupungin halutaan edistävän yliopiston huippuyksiköiden rahoituksen turvaamista, ulkomailta tulevien tutkijoiden saamista ja lisätä toimintamahdollisuuksia startup-yrityksille.

”Korkeakoulujen duaalimalli tulisi rikkoa, ja tutkintojen tulee olla työelämä- ja osaamiskeskeisempiä, ei tutkimuskeskeisiä”, toteaa kokoomuksen kuntavaaliehdokas Jouni Markkanen.

”Korkeakoulujen duaalimalli tulisi rikkoa, ja tutkintojen tulee olla työelämä- ja osaamiskeskeisempiä, ei tutkimuskeskeisiä.”

Kokoomuksen kuntavaaliehdokas Jouni Markkanen

Myös Tampereen vihreiden kuntavaaliohjelmassa koulutus on näkyvästi esillä. Ohjelmassa yksi puolueen tavoite on nostaa Tampere ”Suomen opiskelijaystävällisimmäksi kaupungiksi.”

Tähän pyrittäisiin lisäämällä lukio-opetuksen paikkamäärää ja ammattikoulutuksen houkuttelevuutta. Korkeakoulujen osalta mainitaan kampusalueiden kehitys ja opiskelija-asuntojen tarjonnasta huolehtiminen. Sosiaalisen tuen palveluita luvataan kehittää yhdessä opiskelijajärjestöjen kanssa.

Lisäksi vihreät pyrkisivät parantamaan kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä Tampereelle, sekä turvaamaan monipuolisen ja vapaan sivistystyön.

”Esimerkiksi yritysmaailmassa ulkomailla toimitusjohtajilla voi olla hyvin erilaisia tutkintoprofiileja. Osaamista tulisi tunnistaa myös Suomessa laajemmin. Vapaus yhdistellä opintoja ja rakentaa omannäköinen koulutuspolku on tärkeää”, sanoo vihreiden kuntavaaliehdokas Jaakko Stenhäll.

Tampereen perussuomalaisten kuntavaaliohjelmassa Tamperetta opiskelukaupunkina on käsitelty verrattain lyhyesti. Selkeäksi tavoitteeksi puolue linjaa sen, että suurin osa Tampereella opiskelevista jäisi kaupunkiin töihin valmistumisen jälkeen.

Muita opiskelijoihin liittyviä tavoitteita perussuomalaisilla on muun muassa korkeakoulutetuista ulkomaalaisista osaajista hyötyminen silloin, kun he eivät korvaa paikallista työvoimaa. Myös työelämään siirtyvien ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden kielitaidosta kannetaan huolta.

Opiskelijoiden viihtyvyyttä lisääviä seikkoja perussuomalaisten ohjelmassa on muun muassa uimahallien käyttömaksun puolittaminen päiväsaikaan sekä ulkoliikuntamahdollisuuksien parantaminen.

 Perussuomalaisten kuntavaaliehdokas Joakim Vigelius haluaisi kiinnittää huomiota myös opiskelijoiden jäämiseen Tampereelle opintojen jälkeen.

”Tampereen vetovoima opiskelijoille rapautuu valmistumisen jälkeen. Yliopistomme brändää itseään sloganilla Human potential unlimited, mutta syystä tai toisesta potentiaalille ei löydy hyödyntäjiä Helsinkiä lähempää. Tampereen onkin panostettava ongelman ratkaisemiseen työllistävien yritysten ja työvoimaa tuottavien korkeakoulujen kanssa.”

Yliopistomme brändää itseään sloganilla Human potential unlimited, mutta syystä tai toisesta potentiaalille ei löydy hyödyntäjiä Helsinkiä lähempää.

Perussuomalaisten kuntavaaliehdokas Joakim Vigelius

Tampereen vasemmistoliiton vaaliohjelmassa esiin nousee erityisesti osallistaminen. Esimerkiksi ylioppilas- ja opiskelijakunnat halutaan mukaan kaikkiin opiskelijoita koskeviin kysymyksiin. Opiskelijat halutaan nähdä myös toimijana, jonka mielipidettä kysytään kaupunkisuunnittelussa ja mahdollisuus omaehtoiselle toiminnalle luvataan.

Ohjelmassa myös kerrotaan, että ”nuorille ja opiskelijoille kaavoitetaan asuntoja kampusten läheisyyteen ja muille keskeisille alueille”. Vasemmistoliiton ohjelmassa opiskelutilojen esteettömyyden ja sukupuolineutraaliuden halutaan toteutuvan, ja myös henkilökunnan perehdytykseen näissä asioissa halutaan kiinnittää huomiota. Liikuntapaikoissa luvataan opiskelijoille merkittäviä alennuksia.

Korkeakouluyhteisö mainitaan erikseen demokraattisena ja arvostettuna opinahjona. Kaupungin halutaan käyttävän perustaja-asemaansa tukemaan korkeakouludemokratiaa ja puolustamaan akateemista riippumattomuutta.

”Yksi erittäin tärkeä koulutuspoliittinen uudistus korkeakouluopiskelijoiden hyväksi olisi myös opintotukikuukausien vapauttaminen käytettäväksi ilman, että ne ovat sidottuja kandidaatin tai maisterin tutkintoon”, toteaa Aatu Korhonen vasemmistoliitosta.

Opiskelijoilla myös omia ehdotuksia

Tampereen valtuuston pienemmillä puolueilla ei kaikilla ole kaupunkiin omaa vaaliohjelmaa. Keskustan vaaliohjelmassa tuodaan esille, kuinka digitaalisia oppimisympäristöjä tulisi lisätä, jotta opetukseen voisi osallistua paikasta riippumatta.

Ruotsalainen kansanpuolue nostaa koulutuksen kuntavaaliohjelmassaan voimakkaasti esille erityisesti kaksikielisyyden merkittävyyden kannalta. Kristillisdemokraatit korostavat koko Suomen kuntavaaliohjelmassaan erityisesti varhaiskasvatusta ja perusopetusta, mutta myös erimerkiksi kansanopistojen ja vapaan sivistystyön merkitystä. Korkeakoulutusta ei juurikaan käsitellä kuntavaaliohjelmassa muuta kuin yleisellä tasolla.

Tampere on Suomen toiseksi suurin kaupunki, joten englanninkielisten palveluiden saatavuus helpottaisi myös monen vieraskielisen opiskelijan viihtyvyyttä ja esimerkiksi työllistymistä.

Tampereen ylioppilaskunnan ja Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan muodostama Ryhmä 35 000 on laatinut myös oman kuntaohjelmansa, jossa konkreettisina kehitysehdotuksina mainitaankin palveluiden englanninkielisyyden lisääminen ja anonyymi rekrytointi. Sosiaali- ja terveyspalveluita voisi kehittää tarjoamalla esimerkiksi maksuton ehkäisy kaikille alle 25-vuotiaille tamperelaisille sekä ottamalla huomioon entistä paremmin opiskelijaperheet. Työurien alun helpottamiseksi ohjelmassa ehdote[1]taan muun muassa mentorointiohjelmaa, jolla tuettaisiin vastavalmistuneita opiskelijoita. Kaupunki voisi myös tarjota tukipalveluita yritystoimintaa aloitteleville ja tarjota elinkeinoelämälle tarkempaa tietoa tutkinnoista. Tämä vastaisi monen puolueen pyrkimykseen saada valmistuvat opiskelijat pysymään Tampereella.

Selvää on, että Tampereella ei juurikaan ole ongelmia opiskelijoiden houkuttelun suhteen. Kehitettävää kuitenkin riittää.

Kuntavaalit järjestetään 13.06.2021.

Miksi opiskelukaupungissa kannattaa äänestää? Lue pääkirjoitus täältä.